N5  သင္ႀကားေရး

  • သင္ၾကားေရးစာအုပ္မ်ားမွာ နမူနာအျဖစ္တင္ထားေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။အေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။

ဂ်ပန္စာသင္ၾကားရာတြင္ N5, N4, N3, N2, N1ဟူ၍အဆင့္ငါးဆင့္ရွိပါသည္။

အေျခခံအဆင့္မွာ N5 ျဖစ္ပါသည္။
 
 
N5 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
ဂ်ပန္စာေရးသားနည္းေလးမ်ိဳးမွစတင္၍ သင္ၾကားေပးၿပီး
(1) Romaji
(2) Hiragana
(3) Katakana
(4) Kanji
စသည္တို႔ကိုသင္ၾကားေပးၿပီးလွ်င္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္အရာဝတၳဳမ်ားေရတြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူအေျခခံအဆင့္မွာသိထားသင့္သည့္ ေဝါဟာရမ်ား….
(5) Verb (1) (2) (3) အုပ္စုသံုးစုခြဲပံုခြဲနည္းႏွင့္ Verb Form မ်ားကိုသင္ေပးၿပီးလွ်င္
(6) Nai Form
(7) Tai Form
(8) Te Form
(9) Ta Form
(10) Kano Form
မ်ားကိုသင္ေပးျခင္း
(11) Adjective ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Na Adjective ႏွင့္ i Adjective တို႔၏အသံုးအႏွဳန္းပံုစံမ်ားကိုသင္ၾကားေပးပါသည္။
အေျခခံသင္႐ိုးအတြက္ Notes စာအုပ္မွာ TIME STUDYမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိေအာင္ စီစဥ္တည္းျဖတ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

Grammar, Listening, Reading ႏွင့္ Speaking စြမ္းရည္မ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္သင္ၾကားေပးပါသည္။ၿပီးစီးသြားသည့္ သင္ခန္းစာအလိုက္ စာေမးပြဲမ်ားစစ္ျခင္း၊ JLPT စာေမးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

N5 သင္ျကားေရးက႑

ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ ဂ်ပန္စာ N5 ေလ့လာရာမွာ သိထားသင့္တဲ့ သဒၵါႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေခၚအေဝၚမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ 

 

品詞(ひんし) Part of Speech 

(1) 名詞(めいし) Noun (N)   

えんぴつ(ခဲတံ) 、日本語(にほんご) (ဂ်ပန္ဘာသာ) 、病気(びょうき) (ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ ေရာဂါ)

(2) い形容詞 (いけいようし) (い Adiective) (いA)

大き(おおき)い(ႀကီးေသာ ) 、小(ちいさい)(ေသးေသာ) 、おいしい (အရသာရွိေသာ) 

(3) な形容詞 (なけいようし) (な Adjective)  (なA) 

元気な(げんき) က်န္းမာေသာ၊ ေနေကာင္းေသာ, 便利な(べんりな)(အဆင္ေျပေသာ) 、静(しず)かな (တိတ္ဆိတ္ေသာ)

(4) 動詞(どうし) Verb (V)

行(い)く(သြားသည္) , 食(た)べる(စားသည္) 勉強(べんきょう)する(စာေလ့လာသည္)

 

 

動詞(どうし)の活用形(かつようけい) Verb Conjugation 

(1) ます形(けい)   ます Form (V – ます)

行(い)きます (သြားသည္။ ယဥ္ေက်းအသံုးအႏွဳန္း)

(2) 辞書形 (じしょけい) Dictionary Form (V – る)

行(い)く(သြားသည္။)

(3) て形 (けい) てForm (V− て)

行(い)って (သြားၿပီး)

(4) た形(けい) たForm (V – た) 

行(い)った (သြားခဲ့တယ္)

(5) ない形(けい) ないForm (V – ない)

行(い)かない (မသြားဘူး)

(6)動詞(どうし)の普通形(ふつうけい)

Plain forms of verbs (V – Pl)

行(い)く、行(い)かない、行(い)った、行(い)かなかった

(ます、です မပါေသာပံုစံ။)

が ကိုု ဘယ္လိုုသံုုးမလဲ ႏွင့္ အသံုုးျပဳပံုုျပဳနည္းမ်ား

(1) 自動詞(じどうし)ကိုု ေခါင္းစဥ္အေနနဲ့အဓိကထားျပီး အသံုုးျပဳတဲ့အခါ

公園(こうえん)にひとがおおぜいいます。

ပန္းျခံမွာ လူေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။

雨(あめ)がふっています。

မိုုးရြာေနတယ္။

(2)ခါင္းစဥ္တစ္ခုုရဲ႕ တစ္ခုုေသာအေျခအေနရဲ႕ ကတၱားပုုဒ္အေနနဲ႔အသံုုးျပဳတဲ့အခါမွာ(〜は〜が〜)

像(ぞう)は目(め)が小(ちい)さい。

ဆင္သည္မ်က္လံုုးက ေသးငယ္သည္။

弟(おとうと)は足(あし)がとても長(なが)い。

ေမာင္ေလးသည္ ေျခတံအလြန္ရွည္သည္။

日本(にほん)は山(やま)がおおい。

ဂ်ပန္မွာေတာင္မ်ားမ်ားျပားသည္။

(3)စကားေျပာရာမွာ ပထမဆံုုးစတင္ထြက္ေပၚသည့္အေၾကာင္းအရာမွာ အသံုုးျပဳတဲ့အခါ

「あそこにきれいな女(おんな)のひとがいますね。あのひとはだれですか。」

ဟိုုမွာ မိန္းမလွေလးရွိတယ္ေနာ္။ သူကဘယ္သူလဲ

(4)အေမးပံုုစံမ်ိဳးႏွင့္တြဲဖက္သံုုးလိုုသည့္အခါ

パーテイーにだれが来(き)ましたか。

ပါတီကိုု ဘယ္သူလာခဲ့သလဲ။

旅行(りょこう)はいつがいいですか。

 

ခရီးသြားတာ ဘယ္ေတာ့ေကာင္းသလဲ။

(5)စြမ္းေဆာင္မွဳ (ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္၊ ေတာ္ေသာ၊ ညံ့ေသာ၊ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း) စသည္တိုု႔ႏွင့္အတူတြဲဖက္ျပီး အသံုုးျပဳသည့္အခါ

わたしは車(くるま)の運転(うんてん)ができます。

ကၽြန္ေတာ္ ကားေမာင္းတတ္ပါတယ္။

妹(いもうと)はピアノが上手(じょうず)です。

ညီမေလးက စႏၵယားတီးေတာ္ပါတယ္။

彼(から)はテニスが下手(へた)です。

သူက တင္းနစ္ရိုုက္တာေတာ္ပါတယ္။

父(ちち)はフランス語(ご)がわかります。

အေဖက ျပင္သစ္စကားနားလည္ပါတယ္။

(6)စိတ္ထဲတြင္ခံစားရေသာ ခံစားမွဳ၊ ဆႏၵ ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမွဳမ်ားကိုု ေဖာ္ျပလိုုသည့္အခါ

わたしはきれいな服(ふく)がほしい。

ကၽြန္ေတာ္ အဝတ္လွလွေလးလိုုခ်င္တယ္။

わたしは海(うみ)の絵(え)がかきたい。

ကၽြန္ေတာ္ ပင္လယ္ပံုုပန္းခ်ီကားဆြဲခ်င္တယ္။

わたしは外国(がいこく)の文化(ぶんか)に興味(きょうみ)がある。

ကၽြန္ေတာ္ ႏိုုင္ငံျခားတိုုင္းျပည္ကယဥ္ေက်းမွဳေတြကိုု စိတ္ဝင္စားပါတယ္။

わたしは留学(りゅうがく)している娘(むすめ)が心配(しんぱい)です。

 

ကၽြန္ေတာ္ ႏိုုင္ငံျခားမွာပညာသင္ေနတဲ့ သမီးကိုု စိတ္ပူတယ္။

彼は山登(やまのぼ)りが好(す)きだ。

ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္တက္ရတာကိုု ႏွစ္သက္တယ္။

(7)အျမင္၊ အၾကား၊ အန႔ံ၊ အရသာ စသည့္အာရံုုခံစားရသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေဖာ္ျပလိုုသည့္အခါ

部屋(へや)から東京(とうきょう)タワーが見(み)えます。

အခန္းကေန တိုုက်ိတာဝါကိုု ျမင္ရပါတယ္။

ドアをたたく音(おと)がする。

အခန္းတံခါးေခါက္တဲ့အသံၾကားရတယ္။

コーヒーのいい香(かお)りがする。

ေကာ္ဖီအန့ံေလးရတယ္။

レモンはすっぱい味(あじ)がする。

သံပုုရာသီးက ခ်ဥ္တဲ့အရသာရွိတယ္။

なにかいいことがありそうな気(き)がする。

တခုုခုုေကာင္းတဲ့အရာရွိေနသလိုုမ်ိဳးစိတ္က ထင္ေနတယ္။

(8)ပိုုင္ဆိုုင္မွဳကိုုေဖာ္ျပရာမွာ အသံုုးျပဳပါသည္။

わたしは車(くるま)が3台(だい)あります。

ကၽြန္ေတာ့မွာကားသံုုးစင္းရွိပါတယ္။

彼女(かのじょ)は友達(ともだち)がたくさんいます。

သူမမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

(9)ဆန့္က်င္ဘက္စကားလံုုး「しかし」သိုု႔ရာတြင္ ဟူေသာ အဓိပၺာယ္အေနႏွင့္ အသံုုးျပဳ လိုုသည့္အခါ

あのレストランは高(たか)いですが、まずいです。

အဲဒီစားေသာက္ဆိုုင္က ေစ်းၾကီးေပမယ့္ စားလိုု႔မေကာင္းဘူး။ (အရသာမရွိဘူး)

(10)အေရွ့မွၾကိဳတင္စကားခံစကားလံုုး၏အေနာက္ဘက္တြင္ တြဲဖက္ျပီးအသံုုးျပဳသည့္အခါ

あのう、すみませんが、駅(えき)はどこですか。

အယ္ စိတ္မရွိပါနဲခင္ဗ်ာ ဘူတာကဘယ္မွာပါလဲ။

(11)အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုုကိုု အတူယွဥ္တြဲျပီး ထုုတ္ေဖာ္ျပဆိုုလိုုသည့္အခါ

姉(あね)は小学校(しょうがっこう)の先生(せんせい)ですが、弟(おとうと)は会社員(かいしゃいん)です。

အစ္မက အလယ္တန္းေက်ာင္းက ဆရာျဖစ္ျပီး ေမာင္ေလးကေတာ့ ကုုမၺဏီဝန္ထမ္းျဖစ္ပါတယ္။

(12)အေနာက္ဘက္မွဝါက်မ်ားကိုု အတိုုခ်ံဳ႕ျခင္း၊ ျမွဳပ္ျခင္းတိုု႔ကိုုျပုုလုုပ္ျပီး စိတ္ပူျခင္း၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးခံစားရျခင္းကိုု ေဖာ္ျပလိုုသည့္အခါ

事故(じこ)がなければいいのだが。

ယာဥ္တိုုက္မွဳသာမျဖစ္ဘူးဆိုုရင္ ေကာင္းေပမယ့္လိုု႔…

あのひとと一日(いちにち)でも早(はや)く結婚(けっこん)したいんですが。

အဲဒီလူႏွင့္ တစ္ေန႔တစ္ရက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစာေစာလက္ထပ္ခ်င္ေပမယ့္လိုု႔…

(13)Noun ကိုု အထူးျပဳျပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ဝါက်ရဲ႕ Subject (ကတၱား) အေနနွင့္ အသံုုးျပဳလိုုသည့္အခါ

わたしは彼(かれ)がつくった映画(えいが)を見(み)ました。

ကၽြန္ေတာ္ သူရိုုက္ကူးခဲ့တဲ့ ရုုပ္ရွင္ကိုု ၾကည့္ခဲ့တယ္။

これは友達(ともだち)がくれたペンです。

သည္ဟာကသူငယ္ခ်င္းကေပးခဲ့တဲ့ ေပါင္မုုန့္ပါ။

Time Study