CV  Form  ေရးနည္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေက်ာင္းတက္ရန္သြားၾကမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသို႔

ေရးခဲ့ဖူးသည့္စာမူေလးမွ ကိုက္ညီမည့္အပိုင္းေလးကို ျပန္လည္တည္းျဖတ္၍တင္ေပးလိုက္ပါသည္။
(၁) ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ပထမဆံုး ရက္ကြက္ရံုးမွာနာမည္စာရင္းသြင္းရမည္။(ေက်ာင္းမွလိုက္လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။)
ထိုအခါဇိုင္းလ်ဴးကတ္၏ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ သင္ေနထိုင္ရာ လိပ္စာကိုတံုးထုၿပီးစာရင္းသြင္းေပးပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္းကို ေျမပံုႏွင့္တကြမွတ္တမ္းျပဳၿပီးရပ္ကြက္ရံုးမွထိန္းသိမ္းထားပါလိမ့္မည္။ 
(၂)အဆိုပါရပ္ကြက္ရံုးတြင္ပင္ တလက္စတည္း က်န္းမာေရးအာမခံ(国民健康保険)(こくみんけんこうほけん)
ဝင္ရပါမည္။ 保険 (ほけん) ဝင္သည္ဟုေခၚပါသည္။ 
စဝင္သည့္လမွာ ယန္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔
ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယလမွစတင္ၿပီး 
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔သာေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
အဆိုပါရံုးတြင္ပင္ ေဖာင္ျဖည့္ၿပီးျပန္တင္၍ရပါသည္။ 
အဆိုပါကတ္ကိုျပဳလုပ္ထားပါကတစံုတစ္ခုေသာအေၾကာင္း
ေၾကာင့္ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔သြားရေတာ့မည္ဆိုပါကက်သင့္ေငြထဲမွ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကိုသာေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာ ကိုတစ္ႀကိမ္တည္းအားလံုးေပးသြင္း၍လည္းရႏိုင္သလို လစဥ္ခြဲသြင္းသြား၍လည္းရပါသည္။
ပထမႏွစ္ကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ယန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔သာ က်သင့္ေသာ္လည္း ဒုတိယႏွစ္မွာေတာ့ မိမိ၏ဝင္ေငြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးတြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။
(၃) ဂ်ပန္သို႔ေရာက္ေရာက္ခ်င္းအရင္ဆံုးလုပ္သင့္သည္မွာ 印鑑 (いんかん) ဟုေခၚသည့္ တံဆိပ္တံုး ေလးကို
ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါတံဆိပ္တံုးမရွိလွ်င္ ဘဏ္ကတ္လံုးဝျပဳလုပ္၍မရႏိုင္ပါ။
(၄) ဘဏ္ကတ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ကိုေတာ့ ရပ္ကြက္ရံုးတြင္ေနထိုင္သည့္လိပ္စာစာရင္းသြင္းၿပီးသား ဇိုင္းလ်ဴးကတ္ ႏွင့္ (いんかん)တံဆိပ္တုံးမျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ အနဲဆံုးယန္း၁၀၀ ျဖင့္အေကာင့္စဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။
ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ (ゆうちょう)စာတိုက္ဘဏ္ကတ္သည္ျပဳလုပ္ရအလြယ္ကူဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဘဏ္ကတ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္တြင္ ေျခာက္လခန္႔ေနထိုင္ၿပီးမွသာျပဳလုပ္၍ရႏိုင္သည္ဟုလည္းသိရပါသည္။ေက်ာင္းအေပၚတြင္မူတည္၍လည္းကြာျခားပါသည္။
ဘဏ့္အေကာင့္မွာစဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းဘဏ္ကတ္ကိုမရႏိုင္ေသးပါ။
အရင္ဆံုးဘဏ္စာအုပ္ကိုထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။
ေလွ်ာက္ထားၿပီး တစ္ပတ္မွဆယ္ရက္ခႏ္ု႔အတြင္းအဆိုပါဘဏ္ကတ္ကို အိမ္အေရာက္စာတိုက္ဝန္ထမ္းမွ
ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍မိမိအိမ္မွာမရွိသည့္အခါမ်ိဳးျဖစ္ေနပါလွ်င္
အဆိုပါဘဏ္ကတ္ကိုစာတိုက္ပံုးထဲတြင္ထားခဲ့လိမ့္မည္
မဟုတ္ပါ။
不在票(ふざいひょう) ဆိုသည့္စာရြက္ကေလးကို
ထားခဲ့ပါလိမ့္မည္။
အဆိုပါစာရြက္ကေလးကိုေက်ာင္းသို႔ယူလာၿပီးေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမွဆရာတစ္ဦးဦးကို အဆိုပါစာတိုက္ဘဏ္သို႔ဖုန္းဆက္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းၿပီး မိမိအိမ္မွာရွိေနႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကို ေျပာၿပီးဘဏ္ကတ္ကိုျပန္ပို႔ေပးပါရန္ 
ျပဳလုပ္ရပါမည္။
(အဆိုပါဘဏ္ကတ္ကိုထိုကဲ့သို႔ျပန္လည္မေလွ်ာက္ထားပါက
ႏွစ္ပတ္ခန္ၾကာသည့္အခါဘဏ္မွပယ္ဖ်က္ပစ္လိုက္မည္ျဖစ္ေသာအသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရပါလိမ့္မည္။
ထ္ု႔ေၾကာင့္အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။)
(၅)အဆိုပါဘဏ္ကတ္ကိုရၿပီဆိုပါကဖုန္းဝယ္ရန္
ျပဳလုပ္ရပါေတာ့မည္။ ဖုန္းကုမၸဏီအျဖစ္ DOCOMO, Soft Bank, AU, Y Mobile စသည္တို႔တြင္မိမိႏွစ္သက္ရာကုမၸဏီအားေရြးခ်ယ္ၿပီးဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္းဝယ္ၿပီဆိုလွ်င္ အသက္၂၀ မျပည့္ေသးသူျဖစ္ပါက အာမခံေပးမည့္သူလိုအပ္ပါသည္။ အာမခံေပးမည့္သူမရွိလွ်င္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။ 
(၆)ယခုႏွစ္ပိုင္းမွစတင္ၿပီးက်င့္သံုးေနေသာစနစ္တစ္ခုမွာ DOCOMO, Soft Bank ႏွင့္ AU တို႔တြင္ဖုန္းဝယ္လွ်င္
ေငြေခ်ရန္အတြက္ (ခရက္ဒစ္ကတ္) မျဖစ္မေနလိုအပ္လာပါသည္။ Y Mobile ကေတာ့ခရက္ဒစ္ကတ္မလ္ုဟုဆိုပါသည္။
အဆင္ေျပမည္ဆိုပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္မိမိကိုင္ေဆာင္ခဲ့ေသာဖုန္းႏွင့္ Model ကိုက္ညီပါက Simcard Free ထည့္ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အကုန္အက်သက္သာသြာူႏိုင္ပါသည္။)
(ခရက္ဒစ္ကတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပသနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္သတိျပဳၿပီးသံုးစြဲသင့္ပါသည္။)
(၇) ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ကတ္တစ္ခုေရာက္ဖို႔ရွိပါသည္။ သူကေတာ့ My Number ပါ။ ေပးပို႔လိုက္ေသာ စာရြက္ကေလးမွ ကတ္နံပါတ္တစ္ခုထဲကို ျဖတ္၍လည္းသိမ္းထားႏိုင္သလို၊ ကတ္အျဖစ္လည္းသိမ္းခ်င္သူမ်ား ေဖာင္ျဖည့္၍ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ကတ္မ်ားစံုလင္သြားၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ 
အလုပ္ေလွ်ာက္၍ရၿပီျဖစ္ပါသည္။
(ဆက္လက္၍ေဖာ္ျပေပးသြားပါဦးမည္။)
Mioka Ei Ei Chaw (TIME STUDY Magazine)