N3  သင္ႀကားေရး

                 ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးတြင္ N3 သည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္အလုပ္ဝင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေက်ာင္းသြားတက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္စာ Level အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဆင့္တြင္ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္မတို႔သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားအတြက္ Grammar ႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္ကို ႏွစ္အုပ္သင္ၾကားေပးၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္သံုး စကားလံုးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး  Kanji, Reading ႏွင့္ Listening , Old Questions မ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ JLPT အတြက္ေလ့က်င့္ေပးသည့္ Practice အတန္းကိုပါ တပါထဲထည့္သြင္း၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။
  • သင္ၾကားေရးစာအုပ္မ်ားမွာ နမူနာအျဖစ္တင္ထားေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။

 ယဥ္ေက်းအသံုုးအနွဳန္းမ်ား

သည္တစ္ပတ္မွာေတာ့ 尊敬語(そんけいご)မွ အမွတ္(၁) ပံုုေသနည္း အေၾကာင္းကိုအက်ယ္ျဖန္႔ရွင္းျပပါမယ္။

お/ご〜になる

お+ますForm (ます ျဖဳတ္) +になる

Verb ますForm ေျပာင္းျပီး +になる ကိုုေပါင္းပါမည္။

書(か)く 書(か)きます お書(か)きになりますか。

ေရးသည္ ေရးပါသည္/မည္ ေရးမွာပါလားခင္ဗ်ာ /ရွင္

戻(もど)る 戻(もど)ります お戻(もど)りになりますか。

ျပန္ေရာက္သည္။ ျပန္ေရာက္ပါသည္ /မည္ ျပန္ေရာက္မွာပါလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

読(よ)む 読(よ)みます お読(よ)みになりますか。

ဖတ္သည္။ ဖတ္ပါသည္ /မည္ ဖတ္မွာပါလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

かける かけます おかけになります。

ထိုုင္သည္။ ထိုုင္ပါသည္/မည္ ထိုုင္မွာပါလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

でる でます おでになります。

ထြက္သည္။ ထြက္ပါသည္/မည္ ထြက္မွာပါလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

でるသည္ ျခြင္းခ်က္အေနႏွင့္ျဖစ္ျပီး(みます、きます、します、ねます、います)ကဲ့သိုု႔ေသာ တစ္သံထဲသာရွိသည့္ စာလံုုးကိုု「お〜になる」ပံုုစံျဖင့္ အသံုုးမျပဳႏိုုင္ပါ။

例文 (ဥပမာဝါက်)

今(いま)から社長(しゃちょう)がお話(はなし)になります。

အခုုကေနစျပီးေတာ့ သူေဌးကစကားေျပာပါေတာ့မယ္ခင္ဗ်ာ/ရွင္

この絵(え)は木村(きむら)先生(せんせい)がお書(か)きになりました。

သည္ပန္းခ်ီကားကိုု ဆရာခိမုုရက ေရးခဲ့တာပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

山田(やまだ)さんはお戻(もど)りになりましたか。

ယာမဒစံ ျပန္ေရာက္လာျပီလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

説明書(せつめいしょ)をよくお読(よ)みになってください。

အညႊန္းစာရြက္ကိုု ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

危(あぶ)ないですから、お立(た)ちにならないでください。

အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မတ္တပ္မရပ္ပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ/ရွင္

長(なが)いドライブ(Drive) でお疲(つか)れになったでしょう。

ကားအၾကာၾကီးေမာင္းခဲ့ရလိုု႔ ပင္ပန္းေနျပီမဟုုတ္လားခင္ဗ်ာ/ရွင္

よかったらこちらにおかけになりませんか。

အဆင္ေျပမယ္ဆိုုရင္ဒီမွာထိုုင္ေပးလိုု႔မရႏိုုင္ဘူးလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

鈴木(すずき)さんはお仕事(しごと)がお決(き)まりになったそうですよ。

စူဇူကီးစံ ကအလုုပ္ေနရာသတ္မွတ္ျပီးသြားတဲ့ပံုုပဲေနာ္။

(သတိျပဳရန္)

「お読(よ)みになってください」သည္ 「お読(よ)みください」အျဖစ္ အတိုုခ်ံု႕ျပီးေျပာသည့္ ပံုုစံျဖစ္သည္။

こちらにご住所(じゅうしょ)とお名前(なまえ)をお書(か)きください。

သည္ေနရာမွာ လိပ္စာႏွင့္နာမည္ကိုုေရးပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

おかけになってお待(ま)ちください。

ထိုုင္ျပီးေတာ့ေစာင့္ပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

よくお考(かんが)えになってからお決(き)めてください。

ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားျပီးမွ ဆံုုးျဖတ္ပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

ご〜になる+になる

するႏွင့္တြဲေသာ Verb မ်ားကိုု ますForm ေျပာင္းျပီး အဆိုုပါ Verb ေရွ႕တြင္ ご

အေနာက္ဘက္တြင္ になる

出席(しゅっせき)する 出席(しゅっせき)します

ご出席(出席)になります。

来店(らいてん)する 来店(らいてん)します

ご来店(らいてん)になります。

例文 (ဥပမာဝါက်)

来週(らいしゅう)のパーテイーにご出席(しゅっせき)になりますか。

လာမယ့္အပတ္ပါတီကိုု တက္ေရာက္မွာပါလားခင္ဗ်ာရွင္

お席(せき)はお電話(でんわ)でもご予約(よやく)になれますか。

ထိုုင္ခံုုက ဖုုန္းႏွင့္ျကိဳတင္မွာထားျပီးပါျပီလားခင္ဗ်ာရွင္

よくご利用(りよう)になるお店(みせ)はどちらですか。

အၾကာခဏသြားတဲ့ဆိုုင္ကဘယ္ဆ္ိုုင္မ်ားပါလဲခင္ဗ်ာရွင္

သတိျပဳရန္

「ご確認になってください」ကိုု အတိုုခ်ံဳ႕ျပီး「ご確認ください」ဟုုေျပာပါသည္။

「ご乗車になる方は…..」ကိုု 「ご乗車の方は…..」ဟုု အသံုုးျပဳပါသည္။

お/ご〜になる ပံုုစံကိုု အတိုုခ်ံု႕ျပီး ေန႔စဥ္သံုုးစကားေျပာတြင္ ေကာင္းစြာအသံုုးျပဳေလ့ရွိၾကေသာ

စကားလံုုးမ်ား

お帰(かえ)りになります お帰(かえ)りです。

お見(み)えになりました お見(み)えです。

ご利用(りよう)になる方 ご利用(りよう)の方(かた)

お待(ま)ちになってください お待(ま)ちください。

例文 (ဥပမာဝါက်)

部長(ぶちょう)はもうお出(で)かけですか。

မန္ေနဂ်ာက အျပင္ထြက္သြားပါျပီလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

ご注文(ちゅうもん)はお決(き)まりでしょうか。

ေအာ္ဒါမွာဖိုု႔ကဆံုုးျဖတ္ျပီးသြားပါျပီလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

切符(きっぷ)を お持(も)ちでない場合(ばあい)はお知(し)らせください。

လက္မွတ္မရွိတဲ့အေျခအေနဆိုုရင္အသိေပးပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

いつ、ご出発(しゅっぱつ)ですか。

ဘယ္ေတာ့ ထြက္ခြာမွာပါလဲခင္ဗ်ာ/ရွင္

ご質問(しつもん)が おありの方(かた)は 手(て)を上(あ)げてください。

ေမးခြန္းေမးခ်င္တဲ့သူ လက္ကိုုေျမွာက္ေပးပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

社長(しゃちょう)、お呼(よ)びでしょうか。

သူေဌး ေခၚပါသလားခင္ဗ်ာ/ရွင္

お客様(きゃくさま)が お着(つ)きです。

ဧည့္သည္ေရာက္ပါျပီခင္ဗ်ာရွင္

お乗(の)り換(か)えの方(かた)は お急(いそ)ぎください。

(ရထား၊ ဘတ္စ္ကားစသည္) ေျပာင္းစီးမယ့္သူက ျမန္ျမန္သြက္သြက္လုုပ္ပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

エスカレーターにお乗(の)りの際(さい)は お足元(あしもと)にご注意(ちゅうい)ください。

စက္ေလွကားကိုုဆင္းတဲ့အခါမွာ အတက္အဆင္းေျခလွမ္းေတြကိုု သတိထားပါခင္ဗ်ာ/ရွင္

ペットをお連(つ)れの方(かた)は ご入店(にゅうてん)をご遠慮(えんりょ)ください。

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြကိုု အတူေခၚလာသူမ်ား ဆိုုင္ထဲဝင္တဲ့အခါ အားနာမွဳေလးရွိေပးပါခင္ဗ်ာ/ရွင္